HEUVELINK TRANSMISSIES
Blauwe Hoefweg 4 4731 DJ Oudenbosch0165 – 322182info@heuvelinktransmissies.nl

Voorwaarden Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten

Artikel 1 – Definities

1. Onder “opdrachtnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de wederpartij van de opdrachtgever, als vermeld op de orderbevestiging en de facturen. Opdrachtnemer is lid van de Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten (VNTS) te Veenendaal.

2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met opdrachtnemer sluit tot het leveren van producten en het verrichten van werkzaamheden en diensten, waaronder het reviseren van automatische transmissies in de breedste zin des woords.

3. Onder “producten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle producten, die door opdrachtnemer op de markt zijn gebracht en door opdrachtnemer worden gebruikt ter uitvoering van de werkzaamheden en diensten.

4. Onder “werkzaamheden en diensten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden en diensten, hoe ook genaamd, maar in het bijzonder de werkzaamheden die verband houden met het reviseren van automatische transmissies en bijkomende werkzaamheden aan objecten van de opdrachtgever en van personen voor wie de opdrachtgever als opdrachtnemer, tussenpersoon of gevolmachtigde optreedt.

5. Onder “overeenkomst” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepassing algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijke door opdrachtnemer is afgeweken.

2. Zij zijn met name van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, betrekking hebbend op werkzaamheden en diensten, die door opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden verricht.

Artikel 3 – Aanbiedingen, orders en overeenkomsten

1. Tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met vermelding van een termijn voor aanvaarding een aanbod heeft gedaan, zijn al haar aanbiedingen steeds vrijblijvend.

2. Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat zij een order uitdrukkelijk heeft aanvaard en zij behoudt zich het recht voor om een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

4. Een aanbod van opdrachtnemer kan slechts schriftelijk worden aanvaard.

5. Orders naar aanleiding van een niet-bindend aanbod van opdrachtnemer kunnen aan opdrachtnemer kunnen verzonden per post of telefax en kunnen ook mondeling worden doorgegeven. Per telefax verzonden, dan wel mondeling doorgegeven orders dienen echter binnen zeven dagen schriftelijk per post te worden bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het aanbod c.q. de orderbevestiging.

2. Opdrachtnemer heeft het recht nadien ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van Overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta, aan haar opdrachtgevers door te berekenen, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren.

3. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke Omzetbelasting en vergelijkbare heffingen.

Artikel 5 – Levering en verrichting van diensten en werkzaamheden

1. Opgegeven levertijden zullen door opdrachtnemer zoveel mogelijk worden nageleefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering

worden genoteerd. Opdrachtgever ontvangt hierover bericht. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij opdrachtnemer daarvan binnen acht dagen na de mededeling zijdens opdrachtnemer in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door opdrachtgever niet kunnen worden gemaakt.

3. De aflevering geschiedt af fabriek, tenzij anders is overeengekomen.

4. Indien opdrachtgever weigert de zaak op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of is opdrachtgever door aan hem/haar toe te rekenen omstandigheden niet in staat is de zaak in ontvangst te nemen, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, waaronder opslagkosten conform het bij opdrachtnemer ter plaatse geldende tarief voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling

1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of nader verrichte diensten. Opdrachtnemer kan evenwel eenzijdig beslissen, indien er geen contante betaling heeft plaatsgevonden, een termijn van veertien dagen na factuurdatum toe te staan. 2. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is daarna van rechtswege de wettelijke (handels)rente, op jaarbasis, verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

3. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer aan Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een tweede termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan.

Artikel 7 – Risico-overgang

1. Het risico van de zaak is voor opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3.

2. De wijze van transport wordt door opdrachtnemer bepaald. Het transport is steeds voor risico van opdrachtgever, ongeacht of het transport al dan niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar opdrachtnemer plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Vervangende materialen

Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van opdrachtnemer zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

Artikel 9 – Retentierecht

In geval van reparatie kan opdrachtnemer het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang:

– opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet; – opdrachtgever de kosten van eerdere door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;

– opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door opdrachtnemer geleverde zaken gaat eerst op opdrachtgever over wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomst, van welke aard dan ook, integraal heeft voldaan. Indien opdrachtgever onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet is opdrachtnemer bevoegd alle zaken of gedeelte van de goederen, welke opdrachtnemer aan opdrachtgever in het kader van de betreffende transactie heeft geleverd als haar eigendom op te vorderen.

Opdrachtnemer heeft deze bevoegdheid ook voor zover de zaken zich ingevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden (niet zijnde consumenten) bevinden, met dien verstande dat opdrachtnemer zich daarbij zal beperken tot het opvorderen van zaken terzake waarvan opdrachtnemer geen (integrale) betaling heeft ontvangen. Met het oog op terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal opdrachtgever door opdrachtnemer worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van opdrachtnemer – aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van

opdrachtnemer op vergoeding van daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende en nog voort te vloeien schade. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de onbetaalde zaken tot zekerheid van een derde te verpanden of anderszins te belasten met enig recht ten gunste van een derde.

2. In aanvulling op lid 1 van onderhavig artikel behoudt opdrachtnemer zich het pandrecht op de aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten voor, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook.

3. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet en er goede grond bestaat, dat hij/zij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

4. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

Artikel 11 – Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf factuurdatum.

2. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdrachten.

3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. 4. De aanspraken op de garantie vervallen, indien:

a. opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van het gebrek opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;

b. opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

5. Het hiervoor onder b en c gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil, zoals dat in het bedrijf van opdrachtnemer geldt.

6. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, bedoeld in de voorafgaande leden, beloopt ten hoogste het door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer eindigt, zodra aan de door haar bewerkte onderdelen zonder haar toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd.

7. Garantie wordt slechts verstrekt aan opdrachtgever en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

8. Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke het gevolg is van onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen, neemt opdrachtnemer niet op zich. De betreffende garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken, al dan niet van derden, ten gevolge van het breken of defect raken van de transmissie of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor opdrachtgever mochten ontstaan.

9. De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door opdrachtgever.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Onverminderd de garantiebepalingen sluit opdrachtnemer iedere verdere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade, die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.

2. Schade, daaronder begrepen gevolgschade met betrekking tot ter reparatie aangeboden (complete) automobielen en componenten, komen voor rekening van opdrachtgever, althans voor zover deze niet door de verzekering van opdrachtnemer zijn gedekt.

Artikel 13 – Overmacht

1. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van opdrachtnemers wil onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen. Hieronder wordt onder andere begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, schade of storing aan installaties van opdrachtnemer en/of diens leveranciers, ziekte binnen het bedrijf van opdrachtnemer, transportproblemen, storingen in telecommunicatie, overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand of explosie.

3. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs en andere handelaren van wie opdrachtnemer de producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

 

Artikel 14 – Ontbinding

De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of deelneemt aan de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze AlgemeneVoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door opdrachtnemer gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen indien deze geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, dienen te worden behandeld door de Rechtbank, die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.